Meteen naar de inhoud

Dienstverlening en dienstenwijzer

Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening. De Wet Financieel Toezicht (WFT) bepaalt dat u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst inzicht krijgt in een aantal kenmerken van ons kantoor en in de aard van onze dienstverlening.

Heeft u hier vragen over, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Peperkamp Assurantiën & Advies
Mgr. van de Venstraat 39 A
5482 EL Schijndel
Telefoonnr.: 06- 57 73 86 85
E-mail: info@peperkampassurantien-advies.nl
Internet: www.peperkampassurantien-advies.nl
KvK nr.: 80596037

Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder vergunningnummer 12047695.

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn:

  • Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen
  • Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen
  • Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen
  • Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de verzekeringsproducten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen.

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele verzekeraar of andere aanbieder van verzekeringsproducten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

Periodiek maken wij een selectie van de verzekeringsproducten die verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij samen met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Onze medewerkers worden primair aangestuurd, beoordeeld en beloond op integer(e), solide en klantgericht(e) gedrag en prestaties. 

De beloning voor onze dienstverlening kan worden verrekend door de verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Dit heet provisie en deze provisie is verwerkt in de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Een alternatieve optie zou kunnen zijn, dat wij de beloning voor onze dienstverlening rechtstreeks bij u in rekening brengen. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken wij een inschatting van de te verrichten dienstverlening en de beloning die daarmee gemoeid is. Op het moment dat er meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, ontvangt u hierover vooraf een bericht van ons.

Uiteraard doen wij ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Bent u van mening dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich binnen een termijn van drie maanden wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 A Den Haag
Tel.: 070-3338999
www.kifid.nl

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.017846

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. 

Wij gebruiken de gegevens die wij van u ontvangen om u te kunnen adviseren en voor u te kunnen bemiddelen in verzekeringen. Hierbij zullen wij in de regel contact hebben met verzekeraars, experts en andere partijen die relevant zijn bij de uitvoering van het advies of de bemiddeling. Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren.

De persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen, vernietigen wij nadat de verzekeringen die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd; uiteraard rekening houdend met de hiervoor geldende wettelijk toegestane termijnen.

Ten aanzien van de verstrekte persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

  • U mag ons een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
  • Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben   verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
  • Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek voor zover dit conform de wettelijke regelgeving is toegestaan.
  • Mocht u op enig moment het gebruik van de gegevens willen beperken, dan zullen wij aan dit verzoek voldoen voor zover dit conform de wettelijke regelgeving is toegestaan.
  • Op uw verzoek zullen wij uw gegevens doorzenden aan een derde, bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank.
  • Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere adviseurs, dan informeren wij u over deze informatiebron.

Wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan zullen wij u erop wijzen dat ons advies niet compleet is en zullen wij u op de mogelijke consequenties hiervan wijzen. Missen wij essentiële informatie, dan kunnen wij u niet verantwoord adviseren en/ of voor u bemiddelen.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, dan kunt u hierover contact opnemen met de directie van ons kantoor. Indien u na de behandeling van uw klacht van mening blijft dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Op alle door ons verrichte werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Peperkamp Assurantiën & Advies van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op  8 oktober 2020 onder nummer 80596037.